Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019

Oppslagstavle

Lokallaget "Rødt Modum" ble stiftet tidligere i år, og stilte til valg i Modum for første gang. Vi manglet bare 14 stemmer for å bli representert. Men i tråd med partiets hovedprogram, vil vi fortsatt arbeide for fellesskap og samhold i vårt nærmiljø, ved å fremme og støtte saker til beste for vår kommune og dets innbyggere gjennom media og dette nettsted. I håp om et bedre valg om fire år, og for å fremme partiet ved kommende stortingsvalg.

Grunntanken er en rettferdig fordeling av ressurser og fellesgoder i takt med et sosialistisk og humanistisk livssyn, en utjevning av forskjeller og et varmere samfunn.


UNDERVISNING

Utdanning er Modum kommunes viktigste investering for framtiden. Vi ønsker barnehager og skoler som stimulerer til selvtillit og lærelyst hos alle unge, slik at de skaffer seg kunnskaper og ferdigheter til å delta i samfunnet. Rødt ønsker å gjøre skolen mer praktisk rettet, og vi vil ha et sterkt fokus på bekjempelse av mobbing.
Barnehage og skole skal være et sted for omsorg, lek og læring.HELSE OG SOSIAL

Rødt gikk til valg for en åpen, solidarisk og antirasistisk kommune. Innenfor levekårsområdet handler dette om å tilrettelegge kommunen for et mangfold av mennesker i alle aldre. Løsningene Rødt foreslår, er å ta vare på medmennesker, gi folk likeverdige muligheter og bygge et trygt samfunn som alle kan delta i. Det er dette vi kaller frihet.KULTUR

Kultur og idrett handler om å kunne tilby inkluderende aktiviteter. Inkludering betyr bredde i tilbud, og lav terskel for å kunne delta. Vi mener det er viktig å bevare og formidle kunnskap om vår felles kulturarv, samt stimulere til nye kulturuttrykk.


MILJØPOLITIKK

Rødt er et sosialistisk miljøparti. Det betyr at vi står for en systemkritisk og sosialt rettferdig miljøpolitikk. Vi vil stoppe nedbygging av verdifull natur og matjord, og verne om fjord, vann og vassdrag.


SKATT

Rødt vil ha et rettferdig og omfordelende skattesystem der alle bidrar etter evne.


TEKNISK


KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER


SAMFERDSEL


KOMMUNENS EIERSKAP


NYE MOINGER


Vi erkjenner at programmet vil medføre økte utgifter, og ønsker i størst mulig grad å dekke inn dette ved omprioriteringer. Mye vil være gjort bare ved å blokkere profitt til tredjepartsleverandører og eksterne tjenester, ved å unngå unødvendig arbeid og stillinger, forenkle administrasjon og eliminere utgifter som ikke kommer Modum til gode. 
Facebook Facebook