Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019

Oppslagstavle

 

ÅRSMØTE 28.01.2020


Saksliste

1: Konstituering
• Valg av møteleder
• Valg av sekretær

2: Godkjenning av innkallingen og saksliste

3: Årsberetning

4: Regnskap

5: Vedtekter

6: Innkomne forslag

7: Valg

8: Avslutning


Møtet ble avholdt på Frivillighetssentralen, Vikersund kl. 19.30
Tilstede: fulltallig eksisterende styre, æresmedlem samt 2 medlemmer.


1: Møtet ble konstituert med May-Helen Nilsen som møteleder og Narve Holm som referent.


2: Innkalling og saksliste ble godkjent uten anmerkninger.


3: Årsberetningen ble godkjent uten anmerkninger, og ligger HER.


4: Regnskapet for 2019 ble godkjent uten anmerkninger. Balanse ved årsskiftet var NOK 4.205,03 - detaljer kan innhentes ved henvendelse til styret. Kasserer ble utmerket for sin ryddighet og innsats ved organiseringen av lokallaget.


5: Vedtektene beholdes uten forandringer.


6: Det var ikke kommet inn noen forslag innen fristen.


7: Valgkomitéens leder Tone Svarverud redegjorde for de aktuelle kandidater, og alle ble innvalgt uten diskusjon. Resultat:

Leder: May-Helen Nilsen, valgt for 1 år
Nestleder og kasserer: Alex Snyder, valgt for 2 år
Sekretær: Narve Holm, valgt for 2 år
Styremedlem: Glenn Gravdal, valgt for 2 år
Styremedlem: Bjørg Lindvåg Kråkemo, valgt for 1 år
Varamedlem: Ludvig Nikolaisen, valgt for 2 år


8: Avslutningen gled over i et uformelt medlemsmøte, hvor forskjellige aktuelle saker ble diskutert. Vedrørende ny kunstgressbane på Rolighetsmoen, ble det vedtatt å stå fast ved vår motstand, "frede" Skredsvikmoen og heller foreslå Holemoen til utbygging, om MFK overhodet trenger en egen bane.

Dette kan gjøres gjennom spørretimen i kommunestyret, som vi bør bruke oftere, siden vi ikke er representert i styret.

Møteplanen ble gjennomgått. Det er lagt medlemsmøter i forkant av hvert møte i formannskapet. Styret holder forsøksvis kontakt ved behov gjennom chattetjenesten Discord, noe som også ble prøvd ut under valgkampen.

Det ble uttrykt bekymring over at kommunen later til å vektlegge ting som asfalt og kunstgress fremfor sterke behov innen helse- og sosialsektoren.

Møtet ble avsluttet 21.20 etter en oppmerksomhet til vår 80-årsjubilant Ludvig Nikolaisen.

 

STYREMØTE 21.01.2020

1930Rådhuskantina

Tilstede: Glenn Gravdal, Alex Snyder, Tone Svarverud og May-Helen Nilsen

Frafall: Narve Holm og Stener Frognes

 

STYREMØTE 19.11.2019

1930 Modum Kulturhus

Tilstede: May-Helen, Alex, Narve, Tone

Frafall: Glenn, Stener, begge godkjent

Tone deltar som observatør, i egenskap av innstifter, men idet vi ikke har varamenn: som tellende styremedlem. Dermed er styret beslutningsdyktig.


 
 

MEDLEMSMØTE 15.10.2019

1930 Formannskapssalen

8 medlemmer til stede, hvorav 4 fra styret. Ett nytt innsatsvillig medlem registrert med glede.

Møtet avsluttet slett 21. Årsmøte er satt til 28.01.2020, Formannskapssalen, 8 etg. Rådhuset - som heretter vil være vårt foretrukne møtested.

 

STYREMØTE 08.10.2019

1930, Modum Kulturhus


Tilstede: Alex Snyder, Glenn Gravdal og May-Helen Nilsen

Frafall: Kjell Sundhaugen, Narve Holm, Stener Frognes og Tone Svarverud (deltar i styre)


Styret var ikke beslutningsdyktig, og sakene ble kun drøftet. Saksliste for medlemsmøte 15.10.2019 ble utarbeidet.


SAKSLISTE:


1) Møteinnkalling og saksliste

2) Status styret: Styremedlem Lise Stensby trekker seg fra styret pga. studier. Informerte styreleder om dette pr. e-post 26.09.2019.

3) Evaluering valgkamp

4) Saksliste for medlemsmøte 17.oktober

• Status styre
• Evaluering valgkamp
• Organisasjonsutvikling og skolering
• Partipolitiske verv (helse, skole, kultur, teknisk osv.)
• Møteplan
• Div.

5) Møteplan, høsten 2019 og årsmøte 2020 Møteplan Modum Kommune

6) Div.
• Antirasistisk og minoritetpolitisk utvalg i Rødt og Rødt Oslo Solidaritet arrangerer antirasistisk konferanse, lørdag 9.november, på Samisk hus i Oslo, fra 0930 til 1630 Antirasistisk konferanse

 
Facebook Facebook